Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Veřejné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

MacPodpora, s.r.o.

se sídlem Na bělidle 64/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 023 29 671

zapsaná v OR složka C 218068 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená Radoslavem Bodečkem, jednatelem,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.macpodpora.cz

 1. Pojmy a definice

Pokud není těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

E-mail textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem, a/nebo elektronická adresa;
E-shop internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a objednání zboží zákazníkem dostupná na www.macpodpora.cz/obchod
GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Kupní smlouva smlouva podle §2079 Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu;
Kupující je osoba, která si objednala zboží u prodávajícího prostřednictvím E-shopu;

Může se jednat o podnikatele, kde s ohledem na okolnosti při vzniku kupní smlouvy bude zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti (zde se nepoužijí zvláštní ustanovení VOP vztahující se na ochranu spotřebitele podle § 2158 občanského zákoníku a násl.), případně o nepodnikatele (nejčastěji spotřebitele, pro účely těchto VOP jednotně označeno jako spotřebitelé);

Košík funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována tím, že kupující přidává nebo odebírá Zboží;
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů
Objednávka dokončená transakce zákazníkem s úmyslem uzavřít kupní smlouvu ke zboží, stisknutím příslušného tlačítka „objednat“
Objednávkový formulář formulář určený k vyplnění osobních údajů kupujícího, včetně výpisu zvoleného zboží, který slouží k uzavření kupní smlouvy
Osobní údaje jakékoli informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;
Prodávající MacPodpora, s.r.o., se sídlem Na bělidle 64/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 023 29 671, zapsaná v OR složka C 218068 vedená u Městského soudu v Praze
Spotřebitel je každý kupující, který je fyzická osoba a požívá ochrany spotřebitele dle platného práva;
Uživatelský účet uživatelské prostředí v rámci E-shopu, zřízený za podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace objednávek kupujícím;
Uživatelské údaje osobní údaje o kupujícím, který se registroval k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí; 
VOP všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího;
Webové rozhraní je soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu
Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které jsou nabízeny v E-shopu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících, a to včetně zboží použitého (opotřebovaného);
 1. Předsmluvní poučení spotřebitele
  1. Některá ustanovení obchodních podmínek se týkají pouze prodeje Zboží Spotřebitelům. Pro osoby, které Zboží objednávají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání neplatí ty ustanovení VOP, které se týkají výhradně Spotřebitele.
  2. Formulář odstoupení od smlouvy je k dispozici zde. Spotřebitel může v souladu s čl. 5 VOP odstoupit od Kupní smlouvy, ve lhůtě 14 dnů od data převzetí Zboží. Náklady na vracení Zboží prodávajícímu nese Spotřebitel.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace Zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní E-Shopu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné včetně DPH s výjimkou případů použitého Zboží, na které se daňová povinnost DPH nevztahuje. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky, při zasílání do ostatních států je cena dopravného upřesněna v zálohové faktuře každého jednotlivého obchodního případu.
  4. Pro objednání Zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní E-Shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném Zboží (zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.
  5. Před zasláním Objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. 
  6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí, a to na e-mailovou adresu Kupujícího, která byla Kupujícím v příslušné Objednávce uvedena. 
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na e-mail uvedený v Objednávce. 
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  10. Kupující je povinen Zboží převzít uhradit cenu Zboží. 
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu Zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedeným u Fio banky pod č.účtu: 8800990010/2010
   2. bezhotovostně prostřednictvím brány GP Webpay;
   3. bezhotovostně kreditní kartou;
  2. V případě individuální dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím lze Zboží uhradit v hotovosti v místě určeném kupujícím za nabídky adres uvedených prodávajícím pro osobní odběr, tato možnost však není standardní nabídkou E-shopu. 
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
  4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
  5. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží.
  6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  8. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji odešle v papírové formě se zásilkou.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 30 dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího zakaznici@macpodpora.cz.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  3. V případě odstoupení od smlouvy Spotřebitele vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení Zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  4. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. Do doby převzetí Zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  6. Je-li společně se Zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  7. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  8. Kupující, který není Spotřebitelem může od kupní smlouvy odstoupit toliko v případě, že prodávající porušil kupní smlouvu podstatným způsobem.
  9. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy kupující neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít Zboží. 
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí Zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující Zboží převzal:
   1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Tím se rozumí pouze nové, nepoužité spotřební Zboží. 
  6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u opotřebovaného Zboží v době 12 měsíců od převzetí. Tím se rozumí pouze opotřebované/použité Zboží. 
  7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované Zboží.
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  9. V některých případech lze sjednat záruku za jakost Zboží nad rámec zákonné lhůty pro uplatnění nároků z vad. To je patrné z nabídky na E-shopu u konkrétního Zboží, a toto rozšíření záruky je vždy za úplatu.
  10. Uplatní-li kupující úspěšně nárok z vady Zboží, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny 
  11. Uplatní-li kupující úspěšně nárok z vady Zboží, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, má kupujíc nárok odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
 7. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání Zboží. V případě, že to webové rozhraní e-shopu umožňuje, může kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní e-shopu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
  6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu. 
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu zakaznici@macpodpora.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail prodávajícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou řešeny v separátních dokumentech, zejména Zásady zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies. 
  2. Prodávající zasílá kupujícímu obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu kupujícího (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je jakožto osobní údaj zpracovávána v souladu s GDPR za účelem zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Kupující se může z odběru obchodních sdělení kdykoli odhlásit. 
  3. Prodávající používá tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu nebo k ochraně oprávněných zájmů prodávajícího).
 10. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle speciálních předpisů. 
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Smluvní strany výslovně prohlásili, že se s těmito obchodními podmínkami pozorně seznámily a bezvýhradně s nimi souhlasí. 
  6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  9. Zboží prodávajícího není určeno osobám mladším 16 let. 

VOP ze dne 25.2.2019

iSupport.cz

se mění na

MacPodpora.cz

 

od června 2017

  Napište nám
  Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

   Odpovídáme rádi a všem
   Odpovím Vám hned, jak to půjde

    Chci si rezerovat termín

    Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

     Potřebuji zachránit data ihned

     Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

      Objednávám servisní výjezd      Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

       Objednávka svozu

       Objednáme pro vás přepravu na všechna Apple zařízení po celé ČR.
       Smluvní partneři jsou přepravní společnosti DPD a Messenger. Zařízení je pojištěno přepravcem.

       Kam chcete poslat zařízení?

       Odesláním formuláře zákazník souhlasí s podmínkami svozu, dále souhlasí s našimi obchodními a servisními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.


       Po odeslání objednávky na svoz zařízení vás budeme kontaktovat a pošleme k vám kurýra.

       S přepravou vám pomůže

       Tereza

       (Po-Pá: 10:00-17:00)