Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reklamační řád pro spotřebitele

Poučení o právech z vadného plnění a reklamační řád pro spotřebitele

Tento reklamační řád platí pro zboží dodávané společností MacPodpora, s.r.o. se sídlem Na bělidle 64/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 023 29 671, zapsaná v OR složka C 218068 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená Radoslavem Bodečkem, jednatelem (dále jen „Prodávající“). 

Tento reklamační řád. Toto poučení a navazující reklamační řád se výhradně uplatní pro nákup zboží, které nebude předmětem další podnikatelské činnosti a tudíž se nevztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Podnikatel“). 

Toto poučení a navazující reklamační řád jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“).

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Spotřebitel souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 1. Uplatnění práv z vad – Reklamační řád
  1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy věc převzal,
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Prodávající neodpovídá Spotřebiteli za vady v těchto případech: 
   1. je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 
   2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Spotřebitelem, 
   3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), 
   4. je způsobena Spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Spotřebitele či mechanickým poškozením, 
   5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 2. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění
  1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době 24 měsíců od převzetí. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u Prodávajícího uplatnit nelze.
  2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  3. Tyto lhůty se prodlužují o dobu, po kterou nemohl Spotřebitel zboží používat, jelikož bylo v procesu oprávněné reklamace. 
 3. Postup při uplatnění práva z vadného plnění
  1. Spotřebitel vypíše průvodní list k reklamovanému zboží, kde uvede zejména
   1. Typ zboží a jméno výrobce;
   2. Objednací, případně sériové číslo výrobku, totožné s čísly uvedenými v záručním listě;
   3. Informace o skutečnosti, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;
   4. Popis toho, jak se vada projevuje;
   5. Identifikaci Spotřebitele a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení agendy;
  2. Spotřebitel může uplatnit vady zboží na provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované Zboží.
  3. Během reklamačního procesu je komunikováno na e-mail, který Spotřebitel uvede, případně je zasílána sms, není-li dohodnuto jinak. 
  4. Spotřebitel může zaslat řádně zabalené zboží na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží je Spotřebitel povinen přiložit doklad o zaplacení (daňový doklad) a písemné sdělení o důvodu, pro který uplatňuje práva z vad, včetně zvoleného způsobu vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není Spotřebitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
  5. Náklady na dopravu nese Spotřebitel sám. Reklamované zboží zaslané Spotřebitelem na dobírku nebude ze strany Prodávajícího přebráno a bude vráceno zpět Spotřebiteli na jeho náklady.
  6. Byla-li však reklamace uznána jako oprávněná, má Spotřebitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné náklady (např. na zaslání zboží). Žádost o úhradu těchto nákladů musí být uplatněna nejpozději do 1 měsíce od uběhnutí lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění.
  7. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Spotřebiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
  8. V případě, že bylo zboží shledáno vadné, je reklamační proces mezi Prodávajícím a Spotřebitele uzavřen ve lhůtě 30 dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta dle předchozí věty neběží v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Prodávající je povinen vyžádat si doplnění podkladů od Spotřebitele v nejkratší možné lhůtě.
  9. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, je o tom Spotřebitel informován za účelem dosažení individuálního postupu. 
  10. Není-li reklamace ve lhůtě dle předchozího článku reklamačního řádu vyřízena, má Spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny.
  11. Prodávající vydá Spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práva z vad (reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Způsob vyřízení reklamace
  1. Spotřebitel může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel rovněž právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
  4. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 5. Ukončení procesu reklamace
  1. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Spotřebitel oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace vrácení kupní ceny, zašle Prodávající Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zpět nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bylo Spotřebiteli zasláno potvrzení o způsobu vyřízení reklamace. Peněžní prostředky zašle Prodávající zpět Spotřebiteli stejným způsobem, kterým je obdržel, ledaže Spotřebitel určí jinak.
  2. Spotřebitel je povinen převzít reklamovaný výrobek nejpozději do 1 měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany Prodávajícího. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 180,- Kč.
  3. Pokud si Spotřebitel nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
  4. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 6. Záruka za jakost
  1. Prodávající poskytuje záruku za jakost v následujícím rozsahu, dle třídy kvality zboží. Předmětné zboží je označeno podle třídy kvality. 
  2. Třída kvality A  – záruka 12 měsíců
   • 100% funkční a technikem ověřený stav
   • dobrý vizuální stav
   • zařízení může být ve stavu jako nové nebo jevit mírné známky opotřebení
   • profesionální a trvalé odstranění starých dat
   • zahrnuje 20% případnou budoucí slevu na výměnu baterie
   • zahrnuje dárek zdarma v hodnotě 1000 Kč
  3. Třída kvality B – záruka 12 měsíců
   • 100% funkční a technikem ověřený
   • dobrý vizuální stav
   • zařízení může obsahovat kosmetické vady, lehké či střední oděrky nebo poškozené rohy vlivem pádu na hranu (u ročníků 2013 a výše kde se již nenachází mechanické části, toto nemá vliv na funkčnost)
   • na displeji se mohou vyskytovat drobné známky opotřebení
   • profesionální a trvalé odstranění starých dat
   • zahrnuje 20% případnou budoucí slevu na výměnu baterie
   • zahrnuje dárek zdarma v hodnotě 500 Kč
  4. Prodávající poskytuje u vybraného zboží možnost sjednat prodlouženou záruku za jakost. Prodloužená záruka může být sjednána jako úplatná.
  5. Třídy kvality A,B se týkají pouze zboží opotřebovaného. Pro případ nového zboží poskytuje prodávající záruku za jakost (smluvní) podle podmínek výrobce. 
  6. V případě, kdy je poskytována záruka za jakost u nového zboží, je o tom Spotřebitel poučen a může mu být vystaven záruční list. Záruka za jakost může být podmíněna registrací přímo u výrobce. 
  7. V případě, že Spotřebitel nedodrží podmínky pro poskytnutí záruky za jakost (např. včasná a řádná registrace), nemusí mu být záruka za jakost vůbec poskytnuta. 
 7. Životnost spotřebního zboží
  1. V případě, že je na zboží na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobné). K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky. 
 8. Závěr
  1. Práva Spotřebitele vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
  2. Tento Reklamační řád je platný od 8. 5. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
  3. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.macpodpora.cz. 

iSupport.cz

se mění na

MacPodpora.cz

 

od června 2017

  Napište nám
  Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

   Odpovídáme rádi a všem
   Odpovím Vám hned, jak to půjde

    Chci si rezerovat termín

    Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

     Potřebuji zachránit data ihned

     Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

      Objednávám servisní výjezd      Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

       Objednávka svozu

       Objednáme pro vás přepravu na všechna Apple zařízení po celé ČR.
       Smluvní partneři jsou přepravní společnosti DPD a Messenger. Zařízení je pojištěno přepravcem.

       Kam chcete poslat zařízení?

       Odesláním formuláře zákazník souhlasí s podmínkami svozu, dále souhlasí s našimi obchodními a servisními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.


       Po odeslání objednávky na svoz zařízení vás budeme kontaktovat a pošleme k vám kurýra.

       S přepravou vám pomůže

       Tereza

       (Po-Pá: 10:00-17:00)