Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Reklamační řád pro podnikatele

Poučení o odpovědnosti z vadného plnění a reklamační řád pro podnikatele 

Vážený zákazníku, 

děkujeme za projevený zájem o zboží dodávané společností MacPodpora, s.r.o. se sídlem Na bělidle 64/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 023 29 671, zapsaná v OR složka C 218068 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená Radoslavem Bodečkem, jednatelem (dále jen „Prodávající“). 

Toto poučení a navazující reklamační řád se vztahuje na případy, kdy práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující, který uzavřel kupní smlouvu s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti a není považován podle platných právních předpisů za spotřebitele. Může se také jednat o samosprávnou územní jednotku nebo stát (dále jen „Kupující“). 

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2099 až § 2112 zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). 

Na vztahy mezi podnikateli se nepoužijí ty ustanovení NOZ, které chrání spotřebitele ani zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ani jedna ze smluvních stran není v daném případě považována za slabší stranu. 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 1. Reklamační řád
  1. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na svou osobu (zpravidla při převzetí zboží) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
  2. Pokud Kupující při převzetí od dopravce zjistí, že je poškozen vnější obal, je povinen zásilku buď odmítnout, nebo převzít s výhradou a skutečnost přepravci uvést do předávacího protokolu. Pokud Kupující dodatečně zjistí, že přes neporušenost obalu obsah zásilky neodpovídá přiložené faktuře nebo je poškozen, je třeba informovat Prodávajícího a sepsat pro dopravce škodní protokol – v souladu s požadavky přepravce, které stanoví ve svých podmínkách. Při porušení postupu a lhůt uvedených v přepravních podmínkách jdou případné škody k tíži Kupujícího.
  3. Kupující je povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
  4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech: 
   1. je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 
   2. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, 
   3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), 
   4. je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením, 
   5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
 2. Lhůta k uplatnění práva z vadného plnění
  1. Kupující je povinen uplatnit právo z vadného plnění neprodleně po té, co ji mohl při včasné prohlídce a dodatečné péči zjistit (zjevné vady). 
  2. Jedná-li se o skrytou vadu musí být vada Prodávajícímu oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Po marném uplynutí této lhůty právo z vady zboží u Prodávajícího promlčuje.
  3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Postup při uplatnění práva z vadného plnění
  1. Kupující vypíše průvodní list k reklamovanému zboží, kde uvede zejména
   1. Typ zboží a jméno výrobce;
   2. Objednací, případně sériové číslo výrobku, totožné s čísly uvedenými v záručním listě;
   3. Informace o skutečnosti, zda je vada uplatněna v zákonné lhůtě pro uplatnění práv z vadného plnění;
   4. Popis toho, jak se vada projevuje;
   5. Identifikaci Kupujícího a kontakt (telefon, e-mail) nezbytný k vyřízení agendy;
  2. Kupující může uplatnit vady zboží na provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
  3. Během reklamačního procesu je komunikováno výhradně na e-mail, který Kupující uvede, případně je zaslána sms, pokud není dohodnuto jinak. 
  4. Kupující může zaslat řádně zabalené zboží na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží je Kupující povinen přiložit doklad o zaplacení (daňový doklad) a písemné sdělení o důvodu, pro který uplatňuje práva z vad, včetně zvoleného způsobu vyřízení reklamace. Zvolený způsob vyřízení reklamace není Kupující oprávněn změnit bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
  5. Náklady na dopravu nese Kupující sám. Reklamované zboží zaslané Kupujícím na dobírku nebude ze strany Prodávajícího přebráno a bude vráceno zpět Kupujícímu na jeho náklady.
  6. Po přijetí reklamovaného zboží je provedeno bezodkladně posouzení vady a sdělení výsledku posouzení oprávněnosti reklamace Kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, zejména doba, po kterou je zboží u výrobce. 
  7. Za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti je Kupující povinen při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace předložit doklad totožnosti. Není-li doklad předložen je Prodávající oprávněn odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li Kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.
  8. V případě, že bylo zboží shledáno vadné, je reklamační proces mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřen ve lhůtě 40 dnů od uplatnění práva z vad. Lhůta dle předchozí věty neběží v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, doklad o zaplacení apod.). Prodávající je povinen vyžádat si doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné lhůtě.
  9. V případě, že zboží nebylo shledáno jako vadné, je o tom Kupující informován za účelem dosažení individuálního postupu. V takové případě může být Kupujícímu účtován poplatek za výkon servisního technika v běžné hodinové sazbě. 
  10. Není-li reklamace ve lhůtě dle předchozího článku reklamačního řádu vyřízena, má Kupující nárok na odstoupení od kupní smlouvy, tedy vrácení kupní ceny.
  11. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem uplatnění práva z vad (reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 4. Způsob vyřízení reklamace
  1. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu. Kupující může zvolit, zda bude vada odstraněna nebo bude poskytnuta přiměřená sleva, ale svou volbou nesmí Prodávajícímu způsobit nepřiměřené náklady. 
  2. Kupující oznámí svou volbu při oznámení vady. Kupující svou volbu může následně změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Pokud Kupující neoznámí svou volbu včas.
  3. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 
  4. Není-li možné vrátit věc v takovém stavu, v jakém ji Kupující převzal, nemůže od smlouvy odstoupit ani se domáhat výměny věci. Výjimku tvoří případy podle § 2110 NOZ.
  5. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující dle své volby právo 
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   2. na odstranění vady opravou věci;
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupení od smlouvy.
  6. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by Kupující smlouvu neuzavřel, a dále v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 5. Ukončení procesu reklamace
  1. V případě, že reklamace je uznána jako oprávněná a Kupující oprávněně požaduje jako způsob vyřízení reklamace odstoupení od smlouvy, budou peněžní prostředky poukázány zpět Kupujícímu stejným způsobem, kterým je Prodávající obdržel, ledaže Kupující určí jinak.
  2. Kupující je povinen převzít zboží po reklamaci nejpozději do 1 měsíce po termínu vyřízení reklamace nebo po vyrozumění ze strany Prodávajícího. Po uplynutí této lhůty je Prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží. Denní poplatek za uskladnění je účtován ve výši 180,- Kč.
  3. Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. 
  4. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží. Tímto není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Záruka za jakost
  1. Prodávající poskytuje záruku za jakost v následujícím rozsahu, dle třídy kvality zboží. Předmětné zboží je označeno podle třídy kvality. 
  2. Třída kvality A  – záruka 12 měsíců
   • 100% funkční a technikem ověřený stav
   • dobrý vizuální stav
   • zařízení může být ve stavu jako nové nebo jevit mírné známky opotřebení
   • profesionální a trvalé odstranění starých dat
   • zahrnuje 20% případnou budoucí slevu na výměnu baterie
   • zahrnuje dárek zdarma v hodnotě 1000 Kč
  3. Třída kvality B – záruka 12 měsíců
   • 100% funkční a technikem ověřený
   • dobrý vizuální stav
   • zařízení může obsahovat kosmetické vady, lehké či střední oděrky nebo poškozené rohy vlivem pádu na hranu (u ročníků 2013 a výše kde se již nenachází mechanické části, toto nemá vliv na funkčnost)
   • na displeji se mohou vyskytovat drobné známky opotřebení
   • profesionální a trvalé odstranění starých dat
   • zahrnuje 20% případnou budoucí slevu na výměnu baterie
   • zahrnuje dárek zdarma v hodnotě 500 Kč
  4. Prodávající poskytuje u vybraného zboží možnost sjednat prodlouženou záruku za jakost. Prodloužená záruka může být sjednána jako úplatná.
  5. Třídy kvality A,B se týkají pouze zboží opotřebovaného. Pro případ nového zboží poskytuje prodávající záruku za jakost (smluvní) podle podmínek výrobce. 
  6. V případě, kdy je poskytována záruka za jakost u nového zboží, je o tom kupující poučen a může mu být vystaven záruční list. Záruka za jakost může být podmíněna registrací přímo u výrobce. 
  7. V případě, že Kupující nedodrží podmínky pro poskytnutí záruky za jakost (např. včasná a řádná registrace u výrobce), nemusí mu být záruka za jakost vůbec poskytnuta. 
 7. Životnost spotřebního zboží
  1. V případě, že je na zboží na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobné). K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky. 
 8. Závěr
  1. Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
  2. Tento Reklamační řád je platný od 8. 5. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
  3. Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.macpodpora.cz.

iSupport.cz

se mění na

MacPodpora.cz

 

od června 2017

  Napište nám
  Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

   Odpovídáme rádi a všem
   Odpovím Vám hned, jak to půjde

    Chci si rezerovat termín

    Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

     Potřebuji zachránit data ihned

     Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

      Objednávám servisní výjezd      Po odeslání formuláře vás budeme ihned kontaktovat

       Objednávka svozu

       Objednáme pro vás přepravu na všechna Apple zařízení po celé ČR.
       Smluvní partneři jsou přepravní společnosti DPD a Messenger. Zařízení je pojištěno přepravcem.

       Kam chcete poslat zařízení?

       Odesláním formuláře zákazník souhlasí s podmínkami svozu, dále souhlasí s našimi obchodními a servisními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.


       Po odeslání objednávky na svoz zařízení vás budeme kontaktovat a pošleme k vám kurýra.

       S přepravou vám pomůže

       Tereza

       (Po-Pá: 10:00-17:00)